DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
Yêu cầu không hợp lệ hoặc thông tin không tồn tại!
Invalid request or the information does not exist!
DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Chiều dàiLmax=
31.76
m
Chiều rộngB=
10.30
m
Chiều caoH=
5.00
m
Hạ thủy tàu PSV 3300 số 1
Thiết kế web: OnIP™